Kdo jsme

czech trans kdo jsme jpg

Církev Nová naděje

Církev Nová naděje je protestantskou evangelikální církví pentekostálního a neocharismatického typu. Jejím jádrem jsou původně samostatné sbory, z nichž některé vznikly brzy po roce 1989 působením mezinárodní misijní organizace R. O. F. C. Svazek devíti sborů pod názvem Nová naděje vznikl roku 2006 a v roce 2009 byl registrován ministerstvem kultury jako církev (bez tzv. zvláštních práv). 

Historie misijní organizace R. O. F. C. a Církve Nová naděje

Sedm z devíti sborů, které utvořily Církev Nová naděje, byly původně součástí mezinárodní misijní organizace R. O. F. C. (nebo též ROFC, zkratka je používána častěji než plný název „Reach Out for Christ“, v přibližném překladu „Kampaň pro Krista“). Česká část této organizace začala vznikat v roce 1990, kdy do Československa poprvé přijel její zakladatel, pastor Steve Ryder (*1937). 

         Steve Ryder se narodil v Anglii, ale s rodiči se přestěhoval do Austrálie; jako mladík se tam připojil ke kriminálnímu gangu a dopustil se ozbrojené bankovní loupeže. Po podmínečném propuštění z vězení prožil po kázání misionáře Billyho Grahama evangelikální zkušenost obrácení a připojil se ke sboru pentekostální církve Shromáždění boží v Melbourne. Na začátku sedmdesátých let se stal studentem americké biblické školy Kennetha E. Hagina, zakladatele hnutí víry (o Habánovi a hnutí víry pojednává kapitola Církev Slovo života.)        Právě ve Spojených státech si Ryder osvojil misijní způsob hnutí víry, který spojuje kázání evangelia se zázraky. Pro Rydera je navíc typické vyprávění jeho vlastního dramatického životního příběhu posluchačům. Jeho hromadná misijní shromáždění umožňují mimořádné zážitky, připisované působení svatého Ducha: padání pod mocí Ducha, uzdravení, vzkříšení z mrtvých a podobně. Roku 1979 Ryder založil organizaci R. O. F. C. a v osmdesátých letech začaly díky jeho misii vznikat místní sbory hnutí víry v Austrálii. Od roku 1989 pak po celá devadesátá léta intenzivně misijně působil ve střední a východní Evropě.

         Kázání Steva Rydera v Československu ve sportovních halách a na stadionech provázela značná mediální pozornost. Poprvé byl Ryder pozván Křesťanskou misijní společností roku 1990 (o Křesťanské misijní společnosti je zmínka v kapitole Církev Křesťanská společenství). Zatímco v Čechách jeho misijní činnost obvykle způsobila posílení vznikajících Křesťanských společenství (sborů dnešní Církve Křesťanská společenství), církve Voda života (dnešní Církve Slovo života) nebo jiných evangelikálních sborů či církví, na Moravě a ve Slezsku začaly od roku 1991 vznikat pod hlavičkou R. O. F. C. samostatné sbory. Pro přípravu jejich pastorů a pro podporu další misijní činnosti bylo roku 1993 založeno vzdělávací Biblické centrum Vítězství v Bruntále. Jeho ředitelem se stal Američan Todd Levin, absolvent biblické školy Rhema v oklahomské Tulse, založené Kennethem Haginem. V nově ustanovených sborech R. O. F. C. působili další misionáři, ale během let někteří z nich postupně předávali vedení sborů českým pastorům a změnili svá misijní působiště. Občanské sdružení s názvem Křesťanské společenství R. O. F. C. ČR – Pomoc lidem ke Kristu, registrované roku 1993, se postupně rozrostlo na jedenáct sborů roku 1998 (některé z nich byly registrovány jako občanská sdružení samostatně). V dalších letech tento počet mírně kolísal kvůli dočasnému připojování menších sborů k větším a kvůli volně přidruženým sborům.

         Sedm ze sborů, původně spojených s občanským sdružením R. O. F. C., vstoupilo roku 2006 do nově konstituované Církve Nová naděje. Byly to sbory v Jeseníku, Kroměříži, Olomouci, Ostravě, Příboru, Velké Kraši a Zlatých Horách. Sbor v Kroměříži zpočátku vystupoval jako Jihomoravské křesťanské společenství (později jako Křesťanské společenství Nové začátky) a jeho pastorem byl americký misionář Joel Baker (*1957). Sbor v Olomouci do té doby působil pod názvem Křesťanské společenství Vítězové v Ježíši pod vedením amerického misionáře Marka Brunera, sbor v Ostravě a jím založený sbor v Příboru byl původně znám jako Křesťanská mezinárodní misie. Právě pastor této organizace, americký misionář Mark Zechin, byl na počátku úsilí, které vedlo ke vzniku Církve Nová naděje. 

         Spolu s těmito sedmi sbory s vazbou na R. O. F. C. se na vzniku Církve Nová naděje podílely další dva původně samostatné sbory. Opavské společenství křesťanů Cesarea vzniklo jako občanské sdružení s tímto názvem roku 1994 a na rozdíl od ostatních se profilovalo spíše jako samostatný sbor charismatického hnutí než jako sbor hnutí víry (více o charismatickém hnutí v kapitole Církev Křesťanská společenství). Nejmladším z devíti sborů, které utvořily Církev Nová naděje, je pražský sbor s názvem Křesťanské centrum Nové začátky.    Roku 1998 ho založil americký pastor Jerry Lillard (*1956) se svou manželkou Ulrike a následujícího roku byl registrován jako občanské sdružení. Sbor Nové začátky byl původně součástí mezinárodní organizace Křesťanské společenství víry, založené roku 1977 známým kazatelem hnutí víry Doylem („Buddym“) Harrisonem (1939–1998), zetěm Kennetha E. Hagina.

Brzy po svém vzniku roku 2006 požádala Církev Nová naděje o začlenění do struktury mezinárodní Církve boží se sídlem v Clevelandu v americkém státě Tennessee. První sbory této církve vznikly roku 1886 ve státech Tennessee a Severní Karolína oddělením od církve takzvaných baptistů mezníku (landmarkistů, zmínka o nich je v kapitole Bratrská jednota baptistů). Sbory se postupně teologicky přiblížily hnutí svatosti (více o tomto hnutí v kapitole Armáda spásy) a na základě tohoto posunu si roku 1902 zvolily jméno Církev svatosti. Podobně jako některá další společenství hnutí svatosti usilovala i tato církev o nadpřirozené dary boží milosti (charismata) a již roku 1896 měli někteří její členové zážitek modlitby v neznámých jazycích (glosolálie). Tato církev tak byla – jak její členové rádi zdůrazňují – pentekostální ještě před vznikem pentekostalismu (více o pentekostalismu v kapitole Apoštolská církev). Roku 1907 bylo její jméno změněno na Církev boží a ústředí bylo přesunuto do Clevelandu. S přijetím pentekostální teologie začala církev rychle růst především na jihu a středozápadě Spojených států. V současné době má asi šest až sedm milionů členů téměř ve všech státech světa a je začleněna do světových pentekostálních organizací. Česká Církev Nová naděje k ní byla připojena roku 2007 a jejím prvním biskupem se stal Jerry Lillard.

O registraci českým státem požádala Církev Nová naděje roku 2008 a v době úspěšné registrace následujícího roku ji tvořilo zmíněných devět sborů. Od té doby se struktura této církve mírně proměnila: sbory ve Zlatých Horách a Velké Kraši (a také bývalý sbor ve Vidnavě) nahradil (staronový) sbor v Mikulovicích.

Organizace církve

Církev je tvořena zcela samostatnými místními sbory, které se spojily pouze za účelem dosažení státní registrace. Sbory jsou vedeny pastory jako nezpochybnitelnými duchovními autoritami, považovanými za Bohem ustanovené („pomazané“) služebníky. Pastorům je každý člen sboru takzvaně vykazatelný; to znamená, že v případě potřeby mají jednotliví členové povinnost před pastorem obhájit své jednání ve všech oblastech svého křesťanského života. Pastor má právo odebrat členství a proti jeho rozhodnutí není odvolání. Jako pomocný orgán pro vedení sboru pastor zřizuje staršovstvo a jmenuje jeho členy. Pastoři jsou doživotně ustanoveni Radou církve, kterou volí Kolegium pastorů ze svého středu jako výkonný orgán, a mohou být jen touto Radou odvoláni. Podobně jako jednotliví členové jsou vykazatelní pastorovi, jsou pastoři vykazatelní biskupovi. Biskupové, kteří mají především reprezentační úlohu, jsou ustanovenými správci Církve boží v jednotlivých zemích a jsou odpovědni regionálním superintendentům. Superintendentem Církve boží pro oblast střední a východní Evropy a balkánských zemí, do níž spadá i česká Církev Nová naděje, je Američan Jonathan Augustine.

Jednotlivé sbory i celá církev je ekonomicky nezávislá, je financována z příspěvků věřících a darů (i ze zahraničí). 

Sbory

Jeseník 

Jesenický sbor vznikl na počátku devadesátých let (xxxx kdy) působením misionářů R. O. F. C. Sídlí v pronajatých prostorách v Tovární ulici 1332/1a.

Kroměříž 

Původně samostatný sbor s názvem Jihomoravské křesťanské společenství (později Křesťanské společenství Nové začátky) vznikl v roce xxxx a záhy se volně přidružil k organizaci R. O. F. C. K bohoslužbám se schází v pronajatých prostorách, v současnosti v hale nákupního centra v Kotojedské ulici.

Mikulovice

(okr. Jeseník)Zbor vznikl původně (xxxx kdy) ve Zlatých Horách, kde se scházel v ubytovně Sarkander, v roce xxxx bylo jeho sídlo přeneseno do Mikulovic. Sdružuje věřící z obou obcí a okolí. K bohoslužbám se schází v pronajatých prostorách bývalé mateřské školy, Komunitním centru Soužití (Sokolská 472).

Olomouc 

Sbor vznikl na počátku devadesátých let (1992) působením misionářů R. O. F. C. Původně nesl název Křesťanské společenství Vítězové v Ježíši. K bohoslužbám se schází v modlitebně Církev Nová Nadějě, Pavlovicka 34, Olomouc Ned. o 10:00 hod.  – Pastor Mark Bruner

Opava 

Sbor Cesarea vznikl v roce 1994, ke sborům R. O. F. C. se připojil v roce 2006. K bohoslužbám se schází v pronajatých prostorách, v současnosti v Hrnčířské ulici 14.

Ostrava 

Sbor vznikl jako Křesťanská mezinárodní misie Ostrava v roce xxxxx. Jeho pastor Mark Zechin zorganizoval spolupráci s dalšími sbory, která vedla ke vzniku Církve Nová naděje a jeho sídlo v Kravařské ulici 8 je rovněž oficiálním centrem celé církve. Z ostravského sboru vznikl rovněž příborský sbor Církve Nová naděje.

Praha

Sbor Nové začátky založil v roce 1998 misionář Jerry Lillard, původně v rámci Křesťanského společenství víry. Sbor však začal spolupracovat s moravskoslezskými sbory R. O. F. C. a v roce 2006 spolu s nimi vytvořil Církev Nová naděje. Lillard se stal biskupem celé církve. Sbor se k bohoslužbám schází v pronajatých prostorách, dnes v bývalém čakovickém cukrovaru (Cukrovarská 957/21b). V roce 2013 se ke sboru připojila skupina křesťanů z Lipnice nad Sázavou a okolí jako autonomní misijní skupina; schází se v soukromých prostorách ve Speřicích a Světlé nad Sázavou.

Příbor (okr. Nový Jičín)

Sbor vznikl v roce 2001 jako misijní skupina Křesťanské mezinárodní misie Ostrava a v roce 2003 se osamostatnil. Bohoslužby se konají v pronajatých prostorách BAV klubu (Masarykova 489).

Velká Kraš (okr. Jeseník)

Sbor vznikl v roce xxxx působením misionářů R. O. F. C., sídlil v Jánského ulici 67. V roce xxxx byl sbor zrušen a jeho členové vstoupili do sboru v nedalekých Mikulovicích.

Zlaté Hory

(okr. Jeseník)

Sbor vznikl v roce xxxx působením misionářů R. O. F. C., jeho sídlo však bylo v roce xxxx přeneseno do Mikulovic.

Církevní zařízení 

Vzhledem k tomu, že Církev Nová naděje je namnoze jen zastřešujícím společenstvím samostatných sborů, má minimální společné organizační aktivity. Jejím oficiálním sídlem je sborový dům ostravského sboru (Kravařská 8). Biskupem byl zvolen pastor pražského sboru Jerry Lillard a sídlo biskupského úřadu je proto totožné s jeho bydlištěm/působištěm (původně Kovanecká 21/2284, Praha 9, dnes Cukrovarská 957/21b, Praha 9).